OSADY ŚCIEKOWE. TEORIA I PRAKTYKA

Zdjęcie okładki
Promocja
21,00 zł
37.80 zł
Dział: Inżynieria Środowiska
Autor
January B. Bień, Katarzyna Wystalska
Podręcznik/Skrypt, Podręcznik, wyd. III poprawione i uzupełnione, 352 s., 2011 r., 500 egz.
ISBN
978-83-7193-517-6
Spis treści

WPROWADZENIE

 1. POWSTAWANIE I CHARAKTERYSTYKA OSADÓW ŚCIEKOWYCH
  1. Pochodzenie osadów ściekowych
  2. Rodzaje i ilości osadów ściekowych
   1. Sposoby obliczania ilości osadów ściekowych
    1. Obliczanie ilości osadów ściekowych wg ATV
    2. Obliczanie ilości osadów ściekowych wg US EPA
  3. Charakterystyka osadów ściekowych
   1. Właściwości osadów
    1. Fizyczne cechy osadów
    2. Reologiczne cechy osadów
    3. Skład chemiczny osadów
    4. Sanitarne cechy osadów
    5. Technologiczne cechy osadów

  Literatura

 2. BADANIE WŁAŚCIWOŚCI OSADÓW
  1. Badanie właściwości fizycznych osadów
  2. Analiza składu chemicznego osadów
  3. Badanie właściwości reologicznych osadów
  4. Mikrobiologiczne badania osadów
  5. Badanie charakterystyki technologicznej osadów

  Literatura

 3. OPERACJE JEDNOSTKOWE PRZYGOTOWUJĄCE OSADY DO ICH DALSZEJ PRZERÓBKI
  1. Zagęszczanie osadów ściekowych
   1. Zagęszczanie grawitacyjne
   2. Zagęszczanie na urządzeniach mechanicznych
   3. Zagęszczanie flotacyjne
   4. Efektywność procesu zagęszczania
  2. Kondycjonowanie osadów ściekowych
   1. Metody chemiczne
    1. Koagulacja konwencjonalna
    2. Koagulacja polimeryczna
   2. Metody fizyczne
    1. Metody mechaniczne
    2. Metody termiczne
    3. Metody wykorzystujące działanie pola ultradźwiękowego i pola magnetycznego
    4. Inne fizyczne metody kondycjonowania

  Literatura

 4. STABILIZACJA OSADÓW ŚCIEKOWYCH
  1. Podstawy procesu stabilizacji beztlenowej
   1. Rozkład związków organicznych
   2. Mikroorganizmy środowiska beztlenowego
   3. Chemizm fermentacji
   4. Czynniki wpływające na przebieg procesu fermentacji
    1. Mieszanie
    2. Odczyn pH
    3. Temperatura procesu
    4. Zawartość substancji toksycznych
    5. Ilość i częstotliwość doprowadzania osadów ściekowych
    6. Ciecz nadosadowa
   5. Parametry charakteryzujące przebieg fermentacji
   6. Kinetyka procesu fermentacji
  2. Podstawy procesu stabilizacji
   1. Stabilizacja tlenowa biologiczna
   2. Stabilizacja chemiczna
   3. Hydroliza termiczna
  3. Urządzenia do procesów stabilizacji
   1. Komory fermentacyjne
    1. Osadniki gnilne
    2. Osadniki Imhoffa
    3. Wydzielone otwarte komory fermentacyjne (WKFo)
    4. Wydzielone zamknięte komory fermentacyjne (WKFz)
   2. Komory stabilizacji tlenowej
   3. Projektowanie urządzeń do stabilizacji
    1. Projektowanie osadników gnilnych
    2. Projektowanie komór fermentacyjnych w osadnikach Imhoffa
    3. Projektowanie wydzielonych otwartych komór fermentacyjnych
    4. Projektowanie wydzielonych zamkniętych komór fermentacyjnych
    5. Projektowanie komór stabilizacji tlenowej
   4. Rodzaje przykryć wydzielonych komór fermentacyjnych
   5. Sposoby odprowadzania cieczy osadowych
   6. Urządzenia stosowane do mieszania zawartości komór
    1. Mieszanie osadu za pomocą pomp zewnętrznych
    2. Mieszanie hydrauliczne
    3. Mieszanie za pomocą sprężonego gazu
    4. Mieszanie mechaniczne
   7. Urządzenia stosowane do podgrzewania osadów ściekowych
    1. Wewnętrzne wymienniki ciepła
    2. Zewnętrzne wymienniki ciepła
   8. Powstawanie i wykorzystanie biogazu
    1. Wytwarzanie biogazu w oczyszczalniach ścieków
    2. Skład i ilość biogazu
    3. Oczyszczanie biogazu
    4. Magazynowanie biogazu
    5. Wykorzystanie biogazu

  Literatura

 5. ODWADNIANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH
  1. Teoria filtracji
  2. Naturalne metody odwadniania
  3. Mechaniczne odwadnianie osadów
   1. Wirówki
   2. Prasy
    1. Prasy filtracyjne (ramowe, komorowe, membranowe)
    2. Prasy filtracyjno-taśmowe
   3. Inne urządzenia do mechanicznego odwadniania
    1. Urządzenia bez zastosowania ciśnienia
    2. Urządzenia z zastosowaniem ciśnienia

  Literatura

 6. SUSZENIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH
  1. Urządzenia mechaniczne
   1. Suszarki fluidalne
   2. Suszarki taśmowe
   3. Suszarki bębnowe
   4. Suszarki tarczowe
   5. Suszarki kaskadowe
   6. Suszarki cienkowarstwowe
  2. Suszenie słoneczne
   1. Parametry suszenia w instalacjach słonecznych
    1. Promieniowanie słoneczne
    2. Temperatura powietrza
    3. Wilgotność względna powietrza
   2. Technologie suszenia osadów w suszarniach słonecznych
    1. Technologia słonecznego suszenia Thermo-System
    2. Suszarnie słoneczne typu Kult® SRT
    3. Technologia suszenia osadów z wykorzystaniem przewracarki WendeWolf
    4. Technologia suszenia Solia®
   3. Porównanie rozwiązań konstrukcyjnych i możliwości technicznych przewracarek osadów
   4. Przykłady suszarni słonecznych w Polsce
   5. Koszty eksploatacyjne, zalety
  3. Przykładowa koncepcja instalacji do suszenia osadów pochodzących z oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych wraz z ich zagospodarowaniem
   1. Opis rozpatrywanych instalacji do suszenia osadów ściekowych
   2. Wybór suszarni osadów optymalnej dla warunków oczyszczalni ścieków
   3. Porównanie kosztów eksploatacyjnych poszczególnych instalacji do suszenia osadów
   4. Zbiorcze porównanie nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych analizowanych instalacji
   5. Wnioski

  Literatura

 7. WAPNOWANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH
  1. Rozwiązania techniczne wapnowania osadów ściekowych
  2. Wykorzystanie mieszanki osadowo-wapiennej

  Literatura

 8. UNIESZKODLIWIANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH
  1. Przyrodnicze wykorzystanie osadów ściekowych
  2. Możliwości kompostowania osadów ściekowych
  3. Procesy termiczne w unieszkodliwianiu osadów ściekowych
   1. Spalanie
   2. Piroliza
   3. Zgazowanie
   4. Quasi-piroliza
   5. Witryfikacja
   6. Produkty termicznego przekształcania odpadów
    1. Produkty spalania
    2. Produkty pirolizy
    3. Produkty zgazowania
    4. Produkty witryfikacji
   7. Instalacje wykorzystywane w termicznej przeróbce odpadów
    1. Instalacje z paleniskiem rusztowym
    2. Piece obrotowe
    3. Instalacje fluidalne
    4. Instalacje umożliwiające zeszkliwianie
  4. Inne metody wykorzystania osadów ściekowych
   1. Wykorzystanie osadów do produkcji cegieł
   2. Przerabianie i wykorzystywanie tłuszczów z osadów ściekowych
   3. Produkcja mas plastycznych z osadu czynnego
  5. Składowanie osadów ściekowych

Literatura