WYBRANE ASPEKTY TECHNICZNE EKSPLOATACJI SIECI ROZDZIELCZYCH

Zdjęcie okładki
Promocja
26,25 zł
39.90 zł
Dział: Elektrotechnika
Autor
Jerzy Szkutnik (red.)
Monografia, Monografia 229, Wyd. I, 212 s., 2012 r., 200 egz.
ISBN
978-83-7193-529-9
Spis treści
Przedmowa
 1. Główne kierunki rozwoju energetyki w Polsce na tle Unii Europejskiej
  1. Stan obecny i strategia rozwoju polskiej energetyki
  2. Trendy rozwojowe polskiego sektora dystrybucji energii elektrycznej
  3. Podsumowanie
  Literatura
 2. Metoda obliczania strat energii elektrycznej w sieci niskiego i średniego napięcia
  1. Wprowadzenie
   1. Uzasadnienie stosowania metody
   2. Wzory i współczynniki obliczeniowe
  2. Iteracyjna metoda obliczania strat energii elektrycznej w sieciach rozdzielczych niskiego i średniego napięcia
   1. Wstęp
   2. Bilansowanie strat i spadków napięcia w sieciach nN
   3. Bilansowanie strat i spadków napięcia w sieciach SN
   4. Równoważenie bilansu strat w sieciach nN i SN
  3. Bilansowanie energii biernej
   1. Energia bierna przepływająca przez transformatory średnie na niskie napięcie
   2. Energia bierna przepływająca przez sieci średniego napięcia
  Literatura
 3. Prognozowanie strat energii elektrycznej
  1. Wstęp
  2. Zasada tworzenia bilansu energetycznego w spółce dystrybucyjnej
  3. Prognozowanie energii zapotrzebowanej
  4. Prognozowanie energii sprzedanej dla drobnego odbioru
  5. Poglądowy schemat zjawiska wpływającego na zmienność w czasie różnicy bilansowej
   1. Wpływ wahań amplitudy energii zapotrzebowanej na wskaźnik różnicy bilansowej
   2. Wersja pierwsza - koniec kryzysu w październiku 2009 roku
   3. Wersja druga - pogłębienie kryzysu gospodarczego
  6. Wybrane metody prognoz strat bilansowych
   1. Metoda liniowej zależności strat od planowanej zmiany dostawy energii odbiorcom końcowym
   2. Metoda liniowej zależności strat od planowanej zmiany dostawy energii odbiorcom końcowym - wg średniej arytmetycznej okresów poprzednich
   3. Metoda najmniejszych kwadratów - funkcja jednej zmiennej, trend liniowy strat
   4. Metoda najmniejszych kwadratów - funkcja dwóch zmiennych: dostawy i zapotrzebowania obszaru
   5. Metoda uwzględniająca krzywoliniowe funkcje trendu
   6. Prognozowanie strat handlowych
   7. Wyniki prognozy strat bilansowych
  7. Podsumowanie
  Literatura
 4. Automatyczna regulacja napięcia
  1. Wprowadzenie
  2. Regulacja napięcia zasilania sieci średniego napięcia
  3. Impedancja sieci średniego napięcia
  4. Algorytm regulacji napięcia zasilania sieci średniego napięcia
  5. Techniczne aspekty regulacji napięcia
  6. Obliczanie parametrów regulatora napięcia
  Literatura
 5. Regulacja napięcia w sieci średniego napięcia
  1. Algorytm wyznaczania poziomów napięcia w linii średniego napięcia
  2. Regulacja napięcia w transformatorach średniego napięcia
  3. Analiza poziomu napięcia zasilania w Rejonowym Punkcie Zasilania
  Literatura
 6. Identyfikacja zwarć doziemnych łukowych w kompensowanych sieciach średnich napięć
  1. Wstęp
  2. Kryteria działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych
  3. Model kompensowanej sieci średniego napięcia
  4. Analiza widmowa prądów doziemnych i napięcia zerowego podczas zwarć łukowych przerywanych
  5. Modele cyfrowych zabezpieczeń ziemnozwarciowych przystosowanych do identyfikacji zwarć łukowych
  6. Weryfikacja identyfikacji zwarć łukowych z wykorzystaniem badań symulacyjnych
  7. Wnioski
  Literatura
 7. Przepięcia ziemnozwarciowe w sieciach średnich napięć
  1. Wstęp
  2. Model sieci do badania przepięć
  3. Model łukowego zwarciowego
  4. Przepięcia w sieci izolowanej
  5. Przepięcia w sieci kompensowanej
  6. Przepięcia w sieci uziemionej przez rezystor
  7. Podsumowanie
  Literatura
 8. Niezawodność krajowych linii niskiego i średniego napięcia
  1. Wstęp
  2. Niezawodność krajowych sieci średniego napięcia
   1. Model krajowych linii średniego napięcia
   2. Wskaźnik uszkodzeń linii średniego napięcia
   3. Czas trwania awaryjnej przerwy linii średniego napięcia
   4. Urządzenia służące zwiększeniu niezawodności sieci średniego napięcia
  3. Niezawodność krajowych sieci niskiego napięcia
   1. Model krajowych linii niskiego napięcia
   2. Liczba odbiorców linii niskiego napięcia
   3. Wskaźnik uszkodzeń linii niskiego napięcia
   4. Czas trwania awaryjnej przerwy zasilania linii niskiego napięcia
  4. Wskaźniki niezawodności sieci niskiego i średniego napięcia
  5. Wskaźniki niezawodności transformatorów średniego na niskie napięcie
   1. Stacje transformatorowe średniego na niskie napięcie
   2. Wyniki analizy danych o awaryjności transformatorów
  6. Wnioski
  Literatura
 9. Generacja rozproszona a niezawodność sieci średniego napięcia
  1. Wstęp
  2. Zagadnienia związane z niezawodnością
  3. Wybrane regulacje prawne Unii Europejskiej
  4. Klasyfikacje generacji rozproszonej
  5. Typowe technologie generacji rozproszonej stosujące paliwa nieodnawialne
  6. Typowe technologie generacji rozproszonej stosujące paliwa odnawialne
  7. Szanse rozwoju rozproszonych źródeł energii w Polsce
  8. Niezawodność krajowych sieci oraz źródeł generacji rozproszonej
  9. Wnioski
  Literatura
Streszczenie
Summary