Modelowanie deformacji powierzchni terenu wskutek podziemnej eksploatacji górniczej w aspekcie budownictwa na terenach górniczych

Zdjęcie okładki
38,85 zł
Dział: Budownictwo
Autor
Witold Paleczek
Monografia, Monografie 252, Wyd. I, 160 s., 2013 r., 100 egz.
ISBN
978-83-7193-563-3
Spis treści

Streszczenie        
Wykaz ważniejszych oznaczeń    
1.    Wprowadzenie  
      
    1.1     Wpływ deformacji podłoża na uszkodzenia obiektów budowlanych        
    1.2     Zabezpieczenia i wzmocnienia konstrukcji budowlanych na terenach górniczych        
    1.3     Modelowanie uszkodzeń obiektów budowlanych z wykorzystaniem MES i hipotez wytężeniowych         
2.    Zagadnienia wstępne związane z celem i zakresem pracy        
    2.1     Cel i zakres pracy, teza        
    2.2     Przegląd omawianych zagadnień w świetle przedmiotowej literatury        
3.    Określenie modelu funkcji obniżeń według opracowanych zależności teoretyczno-empirycznych         
4.    Funkcja obniżeń w przypadku pojedynczego pola eksploatacyjnego  
      
    4.1.    Analiza wartości funkcji obniżeń w zagadnieniu dwuwymiarowym        
    4.2.    Analiza wartości funkcji obniżeń w zagadnieniu przestrzennym dla pojedynczej parceli eksploatacyjnej         
5.    Analiza empiryczna wartości wynikających ze statystycznej funkcji ERF        
6.    Wskaźniki deformacji w zagadnieniu dotyczącym nieskończonej półpłaszczyzny
       
    6.1. Wzory określające wskaźniki deformacji w przypadku nieskończonej półpłaszczyzny bez uwzględnienia asymetryzacji         
    6.2. Uwzględnienie asymetryzacji w przypadku nieskończonej półpłaszczyzny        
    6.3. Uwzględnienie asymetryzacji oraz wypiętrzeń na obrzeżach niecki obniżeniowej w przypadku nieskończonej półpłaszczyzny         
7.    Funkcja obniżeń w zagadnieniu przestrzennym w przypadku szeregu pól ścianowych        
8.    Podsumowanie
         

Załączniki        
1.    Przykład obliczania obniżeń punktu przyjętego w początku układu współrzędnych według różnych algorytmów wynikających z teorii W. Budryka-S. Knothego        
2.    Przykład obliczania obniżenia powierzchni terenu przy zastosowaniu proponowanych funkcji według procedur opracowanych w środowisku Mathcad    
3.    Porównanie wartości funkcji obniżeń według algorytmów opracowanych w środowisku Mathcad wraz z zestawieniem wzorów określających wskaźniki deformacji    
4.    Wyznaczanie odnośnych parametrów eksploatacyjnych modelu w przypadku niecki pełnej i nieskończonej półpłaszczyzny przy zastosowaniu procedur środowiska Mathcad        
5.    Możliwości modelowania przemieszczeń pionowych w przypadku eksploatacji pokładów nachylonych      
6.    Zestawienie wzorów i algorytmów dotyczących obliczeń z funkcją statystyczną ERF        
7.    Modelowanie przemieszczeń pionowych w przypadku przekroju pionowego niecki zupełnej z uwzględnieniem wypiętrzeń na obrzeżach niecki i asymetryzacji względem usytuowania krawędzi frontu eksploatacyjnego        
8.    Możliwości modelowania uszkodzeń obiektu budowlanego w zakresie liniowo sprężystym na podłożu ulegającym deformacjom    
Bibliografia cytowana i uzupełniająca        
Abstract