KOMUNALNE OSADY ŚCIEKOWE – ZAGOSPODAROWANIE ENERGETYCZNE I PRZYRODNICZE

Zdjęcie okładki
Nowość!
22,00 zł
Dział: Inżynieria Środowiska
Autor
January Bień i inni
Podręcznik/Skrypt, Wyd. I, 150 s., 2015 r., 500 egz.
ISBN
978-83-7193-640-1
Spis treści
OD AUTORÓW WSTĘP
 1. CHARAKTERYSTYKA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA  KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH
  Literatura
 2. OKREŚLENIE ILOŚCI KOMUNALNYCH  OSADÓW ŚCIEKOWYCH POWSTAJĄCYCH W OCZYSZCZALNIACH ŚCIEKÓW
  1. Jednostkowe ilości osadów komunalnych
  2. Szczegółowa statystyka ilości wytworzonych i zagospodarowanych osadów komunalnych
  3. Obliczanie ilości osadów ściekowych wg ATV
  4. Obliczanie ilości osadów ściekowych wg US EPA
  Literatura
 3. PROCESY PRZERÓBKI OSADÓW ŚCIEKOWYCH REALIZOWANE W OCZYSZCZALNIACH ŚCIEKÓW
  1. Zagęszczanie osadów ściekowych
  2. Stabilizacja osadów ściekowych
  3. Odwadnianie osadów        
  4. Higienizacja osadów ściekowych    
  Literatura
 4. KOMPOSTOWANIE KOMUNALNYH OSADÓW ŚCIEKOWYCH
  1. Teoretyczne podstawy procesu
  2. Technologie kompostowania osadów ściekowych
  3. Kompostowanie osadów ściekowych w Polsce    
  Literatura
 5. INSTALACJE GOSPODARKI OSADOWEJ PRACUJĄCE W POLSCE
  1. Procesy zagęszczania i odwadniania osadów ściekowych
  2. Proces stabilizacji osadów ściekowych
  3. Proces higienizacji osadów ściekowych
  4. Końcowe zagospodarowanie osadów ściekowych
  5. Problemy w stosowaniu urządzeń do odwadniania osadów ściekowych    
  6. Problemy w stosowaniu instalacji do stabilizacji  osadów ściekowych
   1. Stabilizacja beztlenowa w WKFz    
   2. Stabilizacja beztlenowa w OKF    
   3. Stabilizacja tlenowa (STO lub KSTO)
  7. Problemy końcowego zagospodarowania  osadów ściekowych
  Literatura
 6. PRODUKCJA BIOGAZU   
  1. Wprowadzenie    
  2. Rodzaje biogazowni
   1. Biogazownie rolnicze
   2. Biogazownie na składowiskach odpadów
   3. Biogazownie w oczyszczalniach ścieków
  3. Prawne i techniczne aspekty wykorzystania komunalnych osadów ściekowych w biogazowniach
  4. Metody intensyfikacji produkcji biogazu z osadów ściekowych w biogazowniach
  Literatura
 7. SUSZENIE I TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH
  1. Wprowadzenie - rozwój metod termicznych w Polsce
  2. Przegląd instalacji suszenia osadów ściekowych -  kierunki dalszego rozwoju
   1. Suszarnie oddane do eksploatacji w latach 2014-2015
   2. Obecny sposób zagospodarowania wysuszonych osadów ściekowych - uwarunkowania prawne oraz rozwój  współspalania komunalnych osadów ściekowych
    1. Osady ściekowe jako biomasa - podstawowe uwarunkowania prawne
    2. Aktualny potencjał wysuszonego granulatu osadów ściekowych, kolejne inwestycje
    3. Rodzaje i ilość osadów ściekowych po wysuszeniu w zależności od stopnia ich uwodnienia
  3. Przegląd istniejących i planowanych monospalarni komunalnych osadów ściekowych
   1. Przygotowanie osadów do termicznego przekształcania - wymagane sposoby wstępnego przetwarzania
   2. Właściwości paliwowe komunalnych osadów ściekowych
   3. Przegląd istniejących monospalarni komunalnych osadów ściekowych, sposoby zagospodarowania  pozostałości po spalaniu
   4. Zagospodarowanie pozostałości procesowych po monospaleniu osadów ściekowych
   5. Odzysk związków fosforu z pozostałości po spalaniu osadów ściekowych
  4. Rozwiązania technologiczne monospalarni osadów - wprowadzenie
   1. Standardy BAT dla technologii monospalania osadów
   2. Analiza rozwiązań technologicznych    
   3. Technologie monospalania w złożu fluidalnym
   4. Monospalarnia osadów STUOŚ w Warszawie
   5. Podsumowanie
   Literatura
 8. PRZYRODNICZE ZAGOSPODAROWANIE  KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH        
  1. Zagospodarowanie przyrodnicze komunalnych  osadów ściekowych w ujęciu statystycznym
  2. Właściwości nawozowe osadów ściekowych
  3. Zanieczyszczenia chemiczne i biologiczne  zawarte w osadach
   1. Zanieczyszczenia nieorganiczne    
   2. Zanieczyszczenia organiczne    
   3. Nanocząstki w osadach ściekowych
   4. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne
  4. Wpływ nawożenia osadami ściekowymi  na właściwości gleb i plonowanie roślin
  5. Produkcja biomasy energetycznej
  6. Aspekty prawne zagospodarowania osadów  ściekowych
  Literatura