Mediacje w sporach zbiorowych jako instrument rozwiązywania konfliktu przemysłowego

okładka książki
Nowość!
47,25 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Leszek Cichobłaziński
Monografia, Monografia 348, Wyd. I, 296 s., 2019 r.
ISBN
978-83-7193-690-6
Spis treści

Wstęp 

CZĘŚĆ I. PODSTAWY TEORETYCZNE

1.    Stosunki przemysłowe 
    1.1.    Istota i funkcje stosunków przemysłowych 
    1.2.    Elementy stosunków przemysłowych 
    1.3.    Podsumowanie 
2.    Konflikt przemysłowy 
    2.1.    Istota konfliktu organizacyjnego 
    2.2.    Aspekty konfliktu   
    2.3.    Przyczyny konfliktu 
    2.4.    Perspektywy rozwiązywania konfliktu 
    2.5.    Definicje konfliktu 
    2.6.    Ogólna definicja konfliktu 
    2.7.    Konflikt interesów 
    2.8.    Konflikt przemysłowy 
    2.9.    Definicja konfliktu w zbiorowych stosunkach pracy - ujęcie własne 
    2.10.    Podsumowanie 
3.    Teorie mediacji 
    3.1.    Istota mediacji 
    3.2.    Definicje mediacji 
    3.3.    Proces mediacji 
    3.4.    Mediacje w sporze zbiorowym 
    3.5.    Mediacje jako dyskurs 
    3.6.    Podejście do konfliktu a mediacje 
    3.7.    Role mediatora 
    3.8.    Testowy model mediacji 
    3.9.    Podsumowanie 
4.    Typologie mediacji 
    4.1.    Model sytuacji konfliktowej 
    4.2.    Wynik mediacji 
    4.3.    Typy interwencji mediatora 
    4.4.    Strategie mediacyjne 
    4.5.    Podsumowanie 
5.    Model efektywnych mediacji 
    5.1.    Strony mediacji 
    5.2.    Rola mediatora 
    5.3.    Rola emocji w mediacjach 
    5.4.    Etapy mediacji 
    5.5.    Funkcje mediatora - style mediacji 
    5.6.    Modele racjonalności w mediacjach 
    5.7.    Podsumowanie 

CZĘŚĆ II. METODOLOGIA BADAŃ

6.    Metody badawcze 
    6.1.    Problem i narzędzia badawcze 
    6.2.    Badania jakościowe 
    6.3.    Proces badawczy i dobór próby 
    6.4.    Badania ilościowe 
        6.4.1. Hipotezy badawcze 
        6.4.2. Metody i narzędzia badawcze 
        6.4.3. Zmienne niezależne 
        6.4.4. Zmienne zależne 
        6.4.5. Kwestionariusz ankiety 
        6.4.6. Charakterystyka badanej zbiorowości 

CZĘŚĆ III. BADANIA EMPIRYCZNE

7.    Studia przypadków 
    7.1.    Przypadek I - przedsiębiorstwo komunikacji samochodowej 
    7.2.    Przypadek II - przedsiębiorstwo transportowe 
    7.3.    Przypadek III - szpital 
    7.4.    Przypadek IV - międzynarodowa firma z branży motoryzacyjnej 
    7.5.    Przypadek V - kopalnia węgla kamiennego 
    7.6.    Przypadek VI - fabryka urządzeń mechanicznych 
    7.7.    Przypadek VII - przedsiębiorstwo transportowo-sprzętowe 
    7.8.    Przypadek VIII - dom pomocy społecznej 
    7.9.    Przypadek IX - przedsiębiorstwo branży automotive - systemy bezpieczeństwa 
    7.10.    Przypadek X - przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej 
8.    Uwarunkowania skutecznych mediacji - badania eksperymentalne 
    8.1. Przykładowy scenariusz mediacji 
        8.1.1. Scenariusz mediacji dla strony związkowej 
        8.1.2. Scenariusz mediacji dla pracodawcy 
    8.2. Analiza zebranych danych - zależności i korelacje 
        8.2.1. Ogólna charakterystyka przeprowadzonych eksperymentów 
        8.2.2. Wyniki mediacji - cel główny 
        8.2.3. Wynik mediacji - cele dodatkowe 
        8.2.4. Wynik mediacji - cel zintegrowany 
        8.2.5. Mediacje zakończone brakiem porozumienia 
        8.2.6. Czas trwania mediacji 
       8.2.7. Zachowania mediatora 
       8.2.8. Korelacje 
       8.2.9. Ocena mediatora przez strony sporu 
9.    Zależności między działaniami mediatora a wynikiem mediacji - model logitowy 
    9.1.    Metoda analizy 
    9.2.    Analiza interakcji między mediatorem a przedstawicielami związków zawodowych 
    9.3.    Analiza interakcji między mediatorem a przedstawicielami pracodawcy 
    9.4.    Efektywność działań mediatora w stosunku do pracodawcy z uwzględnieniem zmiennych sytuacyjnych 
    9.5.    Efektywność działań mediatora w stosunku do związków zawodowych z uwzględnieniem zmiennych sytuacyjnych 
    9.6.    Czynniki wpływające na przebieg mediacji 
        9.6.1. Czynniki wspomagające 
        9.6.2. Czynniki utrudniające 
10.    Wnioski i rekomendacje - w kierunku modelu efektywnych mediacji 
    10.1. Uwarunkowania sytuacyjne 
    10.2. Wybór taktyki mediacyjnej 
    10.3. Mediator wobec stron konfliktu 
    10.4. Wynik mediacji 
    10.5. Mediacje w subiektywnym oglądzie uczestników 

Zakończenie 
Bibliografia 
Aneksy 
Arkusz obserwacyjny przebiegu mediacji 
Ocena przebiegu mediacji - ankieta dla stron sporu 
Ocena przebiegu mediacji - ankieta dla mediatorów 
Scenariusze mediacji 
Przykładowe zapisy przebiegu mediacji w trakcie eksperymentu 
Streszczenie 
Abstract