Wielokryterialna optymalizacja na bazie wiedzy niepewnej

Zdjęcie okładki
Promocja
21,00 zł
55.65 zł
Dział: Informatyka
Autor
Piech Henryk
Monografia, Monografie nr 127, wyd. I, 316 s., 2007 r., 160 egz.
ISSN
0860-5017
ISBN
978-83-7193-345-5
Spis treści
Wstęp
 1. Modele rozmytych preferencji w optymalizacji wielokryterialnej
  1. Przestrzeń, kryteria i wektory ocen rozmytych
  2. Rozmyte relacje preferencji
  3. Relacje rozmytej dominacji
  4. Własności relacji preferencji i dominacji
 2. Optymalizacja wielokryterialna z wykorzystaniem cech rozmytych
  1. Modele wyznaczania wag ocen względnych
  2. Wielokryterialne zagadnienia decyzyjne opisane danymi niepewnymi
 3. Metoda penetracji w szacowaniu wag w zadaniach wielokryterialnej optymalizacji
  1. Prezentacja zadań optymalizacji wielokryterialnej
  2. Koncepcja penetracyjna szacowania wag
  3. Przedziałowe oceny parametrów optymalizacji a metoda penetracji
 4. Korelacyjna metoda szacowania wag w optymalizacji wielokryterialnej
  1. Trendy i dominacje w ocenach elementów optymalizacji
  2. Ocena wpływu rozmytości na zmianę wartości wag kryterialnych
 5. Wielokryterialna optymalizacja i związane z tym zagadnienia poszukiwania kompromisu rozwiązania
  1. Próba definiowania i modelowania kompromisu
  2. Budowa modelu kompromisu opartego na wiedzy niepewnej
 6. Wpływ ocen kryterialnych na poziom kompromisu
  1. Prezentacja koncepcji definiowania kompromisu
  2. Porównanie lokalizacji kompromisu na podstawie przykładu
 7. Wpływ rozmytości parametrów wielokryterialnej optymalizacji na lokalizację rozwiązania kompromisowego
  1. Wybór parametrów wpływających na lokalizację kompromisu
  2. Dyslokacja kompromisu wynikająca z wiedzy niepewnej dotyczącej funkcji kryterialnych
 8. Modelowanie kompromisu w oparciu o wieloboki gier
  1. Adaptacja wieloboków gier (wypłat) do układów wielokryterialnych
 9. Wielokryterialność w sytuacji pokrywających się zestawów argumentów
  1. Model pokrywających się argumentów funkcji kryterialnych
  2. Poszukiwanie kompromisu w wielokryterialnej optymalizacji z pokrywającymi się zestawami argumentów
 10. Wielokryterialność w strukturach zagnieżdżonych
  1. Koncepcja zagnieżdżenia kryteriów
  2. Wpływ rozmytości na stabilność kompromisu
 11. Wielokryterialny, wieloargumentowy wariant oceny przynależności realizowany za pomocą strategii rozmytej
  1. Wpływ dołączanych kryteriów na charakterystyki finalnego etapu wnioskowania
  2. Wzajemny wpływ warunków wnioskowania (kryteriów) na charakterystyki przynależności
 12. Wielokryterialna optymalizacja z lokalnym eksponowaniem rangi kryteriów
  1. Koncepcja lokalnego eksponowania kryterium
  2. Rozmyty model wieloargumentowego kryterium
  3. Rozmyty model wielokryterialnej optymalizacji
 13. Wielokryterialna optymalizacja na bazie rozmytych danych z ekspertyz
  1. Model komasacji informacji z ekspertyz
  2. Statystyczno-rozmyta koncepcja kryterium zastępczego
 14. Agregacje rozmytych ocen oraz kryteriów
  1. Uporządkowanie ocen i kryteriów
  2. Rozmytości ocen w metodzie punktu referencyjnego
 15. Wykorzystanie algorytmu pokrycia do rozwiązania dylematu ograniczonych zasobów w ujęciu rozmytym
  1. Formułowanie zadania dysponowania ograniczonymi zapasami
 16. Generowanie rozwiązań optymalizacji wielokryterialnej na bazie ocen niepewnych
  1. przy wyborze rozwiązania
  2. Techniki generacji rozwiązań w optymalizacji wielokryterialnej
  3. (interwałowy, rozmyty) rozkład ocen (lub wartości funkcji kryterialnych)
 17. Wielokryterialne problemy decyzyjne w ujęciu rozmytym (cz. I)
  1. Modele relacji między wariantami decyzyjnymi
 18. Wielokryterialne problemy decyzyjne w ujęciu rozmytym (cz. II)
  1. metody do zmiennych interwałowych (rozmytość zerowego poziomu)
 19. Koncepcja rozmytej oceny stochastycznych preferencji w wielokryterialnych modelach decyzyjnych
  1. Opis sytuacji relacji między wariantami decyzyjnymi
 20. Rozmyte, wielokryterialne modelowanie preferencji w zagadnieniach decyzyjnych (cz. I)
  1. Rozmytość w odniesieniu do funkcji progowych
  2. Wielokryterialne modelowanie preferencji niepewnych
 21. Rozmyte, wielokryterialne modelowanie preferencji w zagadnieniach decyzyjnych (cz. II)
  1. Reguły modelowania preferencji niepewnych
 22. Rozmyte rozkłady preferencji decydenta
  1. rozmytości średnich i wariancji na dominacje
  2. Rozmyto-stochastyczne dominacje
 23. Zagadnienia optymalizacji wielokryterialnej w transporcie
  1. Opis kryteriów wykorzystywanych w transporcie
  2. Modele transportowe z kolizją rozwiązań
 24. Wielokryterialna optymalizacja w sieci
  1. Lokalizacja kompromisu w wielokryterialnej optymalizacji w sieci
  2. Kompromis dla różnych zestawień kryterialnych
 25. Praktyczne aspekty wielokryterialnej optymalizacji w sieciach
  1. Połączenie kryteriów najkrótszej drogi w odniesieniu do różnych punktów docelowych
  2. Połączenie kryteriów maksymalnego przepływu i minimalnego drzewa rozpinającego
  3. Połączenie kryteriów najliczniejszych skojarzeń i najkrótszej drogi
  4. Połączenie kryteriów najtańszego przepływu i optymalizacji szeregowania
 26. Rozmytość wag w odniesieniu do metody ścieżki krytycznej
  1. Wrażliwość struktury rozwiązania na rozmytość wag połączeń sieciowych
  2. Uwzględnienie dodatkowych kryteriów w poszukiwaniu ścieżki krytycznej
 27. Problem najliczniejszego skojarzenia w ujęciu rozmytym
  1. Rozmytość w ocenie skojarzeń
 28. Kompromis w sieci w aspekcie wielokryterialnej optymalizacji
  1. Zmiana kryterium wynikająca ze zmiany wag z zachowaniem celu optymalizacji
  2. Badanie wrażliwości modelu sieciowego
  3. Uwzględnienie rozmytości wag w algorytmie lokalizacji kompromisu
 29. Wpływ strukturalnego dociążania węzłów sieci na zmiany w rozwiązaniach optymalnych
  1. Definicja dociążania węzłów sieci
  2. Badanie wrażliwości sieci z pomocą lokalnych zatorów (zamrożeń, blokad)
 30. Wpływ zmiany struktur modelu sieciowego na sensoryczność rozwiązań optymalnych
  1. Komponenty struktury modelu sieciowego
  2. Plan regulacji struktury sieciowej
  3. Harmonogram badań wrażliwości strukturalnej sieci dla dwóch kryteriów optymalizacji
 31. Wpływ zatorów sieciowych na wielokryterialne rozwiązania optymalne
  1. Wrażliwość na zatory sieciowe
  2. zadania analizy wpływu zatorów sieciowych na rozwiązania optymalne
 32. Harmonogram optymalizacji w strukturach sieciowych
  1. Notacja celów kryterialnych w strukturach sieciowych
  2. Opis sytuacji wielokryterialnej optymalizacji w strukturach sieciowych
 33. Optymalizacja w multisieciach
  1. Koncepcja i kreowanie multisieci
  2. Wpływ zespolenia sieci na funkcję celu wybranych kryteriów
  3. efektów połączenia sieci w kontekście wielokryterialnej optymalizacji
Literatura