Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki

Zdjęcie okładki
Promocja
10,50 zł
21.00 zł
Dział: Metalurgia i Inżynieria Materiałowa
Autor
Dziliński Kazimierz, Lech Jan, Przybył Anna (red.)
Podręcznik/Skrypt, Skrypt, wyd. I, 332 s., 2009 r., 400 egz.
ISBN
978-83-7193-415-5
Spis treści

Wstęp
1. Mechanika

 • ĆWICZENIE M-1: Wyznaczanie gęstości cieczy i ciał stałych za pomocą piknometru (M. Duś-Sitek)
 • ĆWICZENIE M-2: Zależność okresu drgań wahadła od amplitudy (B. Szafrańska-Miller, B. Wysłocki)
 • ĆWICZENIE M-3: Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego (A. Ślęzak)
 • ĆWICZENIE M-4: Wyznaczanie momentu bezwładności brył za pomocą drgań skrętnych (R. Hrabański)
 • ĆWICZENIE M-5: Wyznaczanie momentu bezwładności żyroskopu (A. Przybył, I. Wnuk)
 • ĆWICZENIE M-6: Wyznaczanie modułu sztywności drutu za pomocą wahadła torsyjnego (K. Dziliński)
 • ĆWICZENIE M-7: Badanie częstości drgań własnych oraz wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu za pomocą rury Quinckiego (K. Pawlik, P. Pawlik)
2. Fizyka cząsteczkowa i ciepło
 • ĆWICZENIE C-1: Badanie zależności współczynnika lepkości cieczy od temperatury (Z. Olszowski, J. Lech)
 • ĆWICZENIE C-2: Pomiar napięcia powierzchniowego cieczy metodą odrywania (J. Olszewski)
 • ĆWICZENIE C-3: Wyznaczanie stosunku cp/cv dla powietrza metodą Clementa Desormesa (J. Świerczek)
 • ĆWICZENIE C-4: Wyznaczanie ciepła topnienia lodu (J. Wójcik)
 • ĆWICZENIE C-5: Wyznaczanie ciepła parowania wody metodą kalorymetryczną (J. Wójcik)
 • ĆWICZENIE C-6: Wyznaczanie sprawności cieplnej grzejnika elektrycznego (Z. Olszowski)
3. Elektryczność i magnetyzm
 • ĆWICZENIE E-1: Charakterystyka oporów (M. Hasiak, A. Przybył)
 • ĆWICZENIE E-2: Wyznaczanie oporu elektrycznego metodą mostka Wheatstone.a (K. Oźga)
 • ĆWICZENIE E-3: Sprawdzanie II prawa Kirchhoffa dla pojedynczego obwodu (M. Janiec-Mateja, K. Oźga)
 • ĆWICZENIE E-4: Pomiar siły elektromotorycznej i oporu wewnętrznego akumulatorów metodą kompensacji (R. Hrabański, B. Szafrańska-Miller)
 • ĆWICZENIE E-5: Pomiar pojemności kondensatora metodą rozładowania (J. Wójcik)
 • ĆWICZENIE E-6: Wyznaczanie pojemności kondensatora metodą mostkową (K. Oźga)
 • ĆWICZENIE E-7: Wyznaczanie współczynnika indukcji własnej L cewki (J. Wójcik)
 • ĆWICZENIE E-8: Indukcja wzajemna (K. Dziliński, B. Szafrańska-Miller)
 • ĆWICZENIE E-9: Drgania relaksacyjne (P. Reng)
 • ĆWICZENIE E-10: Wyznaczanie równoważnika elektrochemicznego miedzi i stałej Faradaya (M. Janiec-Mateja)
 • ĆWICZENIE E-11: Pomiar częstości drgań generatora przy użyciu oscylografu katodowego (A. Przybył)
 • ĆWICZENIE E-12: Badanie charakterystyki złącza p-n (M. Hasiak)
 • ĆWICZENIE E-13: Badanie charakterystyk statycznych tranzystora (A. Ślęzak)
 • ĆWICZENIE E-14: Wyznaczanie szybkości wyjściowej elektronów (J. Lech)
 • ĆWICZENIE E-15: Wyznaczanie składowej poziomej natężenia pola magnetycznego ziemi metodą Gaussa (B. Szafrańska-Miller, K. Dziliński)
4. Optyka
 • ĆWICZENIE O-1: Wyznaczanie współczynnika załamania światła za pomocą spektrometru (R. Pfranger)
 • ĆWICZENIE O-2: Wyznaczanie współczynnika załamania światła dla ciał stałych i cieczy za pomocą refraktometru Pulfricha (T. Jackowski, K. Dziliński)
 • ĆWICZENIE O-3: Wyznaczanie ogniskowych soczewek za pomocą metody Bessela (R. Pfranger)
 • ĆWICZENIE O-4: Badanie wad soczewek (R. Pfranger, D. Płusa)
 • ĆWICZENIE O-5: Wyznaczanie długości fali światła diody laserowej i stałej siatki dyfrakcyjnej (J. Wysłocki, T. Kaczmarzyk)
 • ĆWICZENIE O-6: Wyznaczanie długości fal podstawowych barw w widmie światła białego za pomocą siatki dyfrakcyjnej (R. Pfranger)
 • ĆWICZENIE O-7: Pomiar promienia krzywizny soczewki płasko-wypukłej metodą pierścieni Newtona (D. Płusa)
 • ĆWICZENIE O-8: Badanie widm optycznych za pomocą spektrometru (J. Lech)
 • ĆWICZENIE O-9: Wyznaczanie stężenia cukru za pomocą polarymetru Plr-1 (R. Hrabański)
 • Ćwiczenie O-10: Pomiar prędkości światła (A. Ślęzak)
Podstawowe stałe fizyczne i tablice