Reologia metali odkształconych plastycznie

Zdjęcie okładki
Promocja
7,35 zł
15.75 zł
Dział: Metalurgia i Inżynieria Materiałowa
Autor
Henryk Dyja, Aleksander Gałkin, Marcin Knapiński
Monografia, 368 s., 2010 r., 250 egz.
ISBN
978-83-7193-471-1
Spis treści
Wprowadzenie
Wykaz ważniejszych oznaczeń
 1. Umocnienie, zdrowienie, rekrystalizacja metali przy odkształcaniu na gorąco
  1. Fizyczne podstawy umocnienia odkształceniowego metali
  2. Procesy statyczne i dynamiczne odnowy mikrostruktury
  3. Charakterystyka krzywych naprężenie - odkształcenie metali i stopów
  4. Czynniki wpływające na wartość naprężenia uplastyczniającego metali i stopów
 2. Wpływ historii obciążenia na naprężenie uplastyczniające metali i stopów
  1. Modele mechaniczne odkształcanego ośrodka ciągłego
  2. Zastosowanie teorii pełzania do opisu reologicznego zachowania się metali
  3. Modelowanie schematu obciążenia podczas odkształcania metali
 3. Plastyczność, odkształcalność i pękanie metali podczas przeróbki plastycznej
  1. Fizyczne podstawy pękania metali
  2. Fenomenologiczna teoria pękania metali
  3. Wpływ historii obciążenia i obróbki cieplnej na plastyczność metali
  4. Prawdopodobieństwo pękania metali
  5. Kryteria plastyczności i odkształcalności metali
  6. Eksperymentalne metody badań plastyczności granicznej
  7. Wpływ czynników metalurgicznych i technologicznych na plastyczność i odkształcalność metali
   1. Wpływ czynników metalurgicznych na plastyczność i odkształcalność
   2. Wpływ czynników technologicznych na plastyczność i odkształcalność
  8. Nadplastyczność metali i stopów
   1. Charakterystyka i warunki występowania stanu nadplastyczności metali
   2. Reologiczne zachowanie się metalu w warunkach nadplastyczności
   3. Wykorzystanie efektu nadplastyczności w procesach technologicznych
 4. Metodologia badań plastometrycznych
  1. Metody badań plastyczności
   1. Próba rozciągania
   2. Próba ściskania
   3. Próba skręcania
   4. Wybór metody badań plastometrycznych
  2. Maszyny do badania własności reologicznych metali i stopów
  3. Dynamika obciążenia, efekt cieplny i lokalizacja odkształceń w badanych próbkach
  4. Metodyka badań plastometrycznych
   1. Wyposażenie aparaturowe plastometrów
   2. Metodyka badań na automatycznym stanowisku plastometru skrętnego
   3. Opracowanie wyników badań
   4. Błędy pomiarowe i podstawowe cechy statystyczne
   5. Aproksymacja krzywych doświadczalnych
   6. Metodyka ekspresowych badań plastometrycznych
  5. Praktyczne wykorzystanie wyników badań plastometrycznych
   1. Przykłady modelowania procesów przeróbki plastycznej metali podczas badań plastometrycznych
   2. Wyciskanie miedzianych tulei grubościennych
   3. Modelowanie procesu walcowania skośnego prętów
   4. Modelowanie procesu walcowania taśm na gorąco
   5. Tworzenie baz danych „Reologiczne własności metali i stopów”
 5. Zastosowanie systemu Gleeble w badaniach plastometrycznych
  1. System Gleeble 3800
  2. Reologiczne właściwości stali i metali nieżelaznych
  3. Modelowanie struktury blach grubych w procesie walcowania z przyspieszonym chłodzeniem
  4. Modelowanie rozwoju mikrostruktury w fazie wstępnego kształtowania blach grubych
Literatura