Wskazówki dla Autorów

Wskazówki dla Autorów 
Zasady wydawania prac 

  1. W Wydawnictwie Politechniki Częstochowskiej publikuje się prace, na których realizację wyraził zgodę prorektor ds. nauki.
  2. Wydawnictwo rozpoczyna cykl wydawniczy w momencie złożenia wniosku o rozpoczęcie cyklu wydawniczego wraz z egzemplarzem pracy.
  3. Wniosek powinien zawierać podstawowe dane, tj.: autora (autorów) pracy, jej tytuł, nakład, objętość oraz źródło finansowania. Na podstawie tych danych oraz dostarczonego egzemplarza pracy Wydawnictwo określa wstępne koszty jej publikacji.
  4. Jednostka zamawiająca ustala wysokość honorariów dla recenzentów i redaktora naukowego prac.
  5. Wszystkie zasady dotyczące wydawania prac, ich finansowania i rozpowszechniania reguluje Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej Nr 231/2019 z dnia 27.08.2019