okładka książki
57,09 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Beata Detyna
Monografia, Wyd. I, kolor, 370 s., 2020 r.
ISBN
978-83-7193-735-4
Spis treści

Wykaz ważniejszych oznaczeń i akronimów

Wprowadzenie
1. Przesłanki podjęcia tematu
2. Cel, założenia i zakres pracy
3. Struktura pracy

Rozdział 1. Dojrzałość procesowa organizacji w kontekście jej implementacji w szpitalach
1.1. Dojrzałość procesowa organizacji - istota i przegląd modeli
1.1.1. Organizacja dojrzała procesowo
1.1.2. Modele dojrzałości procesowej
1.2. Analiza i ocena dojrzałości procesowej szpitali - przegląd dotychczasowych badań
1.3. Specyfika sektora opieki zdrowotnej w kontekście zarządzania procesowego w szpitalach 
1.3.1. System ochrony zdrowia w Polsce na tle systemów w wybranych krajach
1.3.2. Klasyfikacja szpitali w Polsce
1.3.3. Uwarunkowania zarządzania procesowego w szpitalach
1.4. Podsumowanie

Rozdział 2. Jakość usług medycznych w świetle ewaluacji i doskonalenia procesów
2.1. Usługa medyczna - jej struktura i cechy
2.2. Wielowymiarowość jakości usług medycznych - kryteria oceny
2.3. Integracja i standaryzacja w procesie zapewnienia jakości usług medycznych
2.4. Zewnętrzne systemy zarządzania jakością w szpitalach - motywy wdrażania wybranych rozwiązań sektorowych i uniwersalnych
2.5. Monitorowanie procesów szpitala w kontekście doskonalenia jakości usług medycznych 
2.6. Dylematy i wyzwania stojące przed zarządzającymi - w kontekście doskonalenia jakości usług medycznych
2.7. Podsumowanie

Rozdział 3. Metodyka badawcza
3.1. Przyjęty model postępowania badawczego
3.2. Charakterystyka badanej próby
3.3. Statystyczna analiza danych - wykorzystane narzędzia

Rozdział 4. Autorski wielowymiarowy model oceny dojrzałości procesowej szpitali (MMPM-H)
4.1. Założenia do modelu
4.2. Charakterystyka kryteriów oceny dojrzałości procesowej szpitali
4.3. Propozycja implementacji modelu oceny dojrzałości procesowej w szpitalach
4.4. Podsumowanie

Rozdział 5. Dojrzałość procesowa szpitali a jakość usług medycznych – wyniki badań
5.1. Analiza i ocena dojrzałości procesowej szpitali według autorskiego modelu MMPM-H
5.1.1. Dojrzałość procesowa szpitali według głównych kryteriów oceny
5.1.2. Ocena szpitali według kryteriów uzupełniających
5.2. Badania zależności pomiędzy dojrzałością procesową szpitali a jakością usług medycznych
5.3. Podsumowanie

Zakończenie

Bibliografia

Załącznik – Badanie dojrzałości procesowej szpitali – kwestionariusz ankietowy

Spis rysunków

Spis tabel

Summary