okładka książki
37,67 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Helena Kościelniak, Katarzyna Suska
Monografia, Wyd. I, 227 s., 2020 r.
ISBN
978-83-7193-736-1
Spis treści

Wstęp 

Rozdział 1
Controlling jako nowoczesne narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem 

1.1. Geneza i rozwój controllingu 
1.2. Istota, funkcje i cele controllingu 
1.3. Klasyfikacja i rodzaje controllingu 
1.4. Controlling kosztów 
1.5. Controlling w systemach wczesnego ostrzegania (SWO) przedsiębiorstwa 
1.6. Obszary integracji controllingu i zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa w wspomaganiu procesów podejmowania decyzji współczesnych przedsiębiorstw 

Rozdział 2
Organizacja controllingu w przedsiębiorstwie 

2.1. Pozycja i rola controllera w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa 
2.2. Narzędzia controllingu 
2.3. Proces budżetowania i jego rodzaje
2.4. Idea ośrodków odpowiedzialności 
2.5. Wykorzystanie systemów informatycznych wspierających controlling w przedsiębiorstwie

Rozdział 3
Ocena czynników kształtujących konkurencyjność i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw branży teleinformatycznej

3.1. Charakterystyka działalności oraz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw 
3.2. Pojęcie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw 
3.3. Czynniki decydujące o konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw
3.4. Determinanty rozwoju sektora MSP branży teleinformatycznej 
3.5. Systemy i metody zarządzania wykorzystywane w procesie rozwoju sektora MSP branży teleinformatycznej 
3.6. Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw branży teleinformatycznej 

Rozdział 4
Wielowymiarowa ocena stosowania narzędzi controllingu w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami branży teleinformatycznej – wyniki badań empirycznych  

4.1. Charakterystyka próby badawczej 120
4.2. Miejsce i rodzaje controllingu w małych i średnich przedsiębiorstwach branży teleinformatycznej 
4.3. Zakres wykorzystywania narzędzi controllingu w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami branży teleinformatycznej
4.4. Narzędzia controllingu wspomagające proces zarządzania badanych przedsiębiorstw branży teleinformatycznej
4.5. Instrumenty controllingu wspomagające proces podejmowania decyzji operacyjnych i strategicznych 
4.6. Ocena wpływu controllingu na podejmowanie decyzji menedżerskich w małych i średnich przedsiębiorstwach branży teleinformatycznej 

Rozdział 5
Rola narzędzi controllingowych w procesach budowy konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw branży teleinformatycznej 

5.1. Controlling a efektywność badanych przedsiębiorstw 
5.2. Ocena czynników determinujących konkurencyjność badanych przedsiębiorstw z perspektywy controllingu
5.3. Ocena stopnia wykorzystania narzędzi informatycznych wspomagających controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach 
5.4. Bariery implementacji narzędzi controllingu w sektorze MSP branży teleinformatycznej  

Zakończenie 

Bibliografia 

Spis tabel 

Spis rysunków