okładka książki
23,31 zł
Dział: Inżynieria Środowiska
Autor
Michał Turski
Monografia, Wyd. I, 125 s., 2020 r.
ISBN
978-83-7193-752-1
Spis treści

Wykaz oznaczeń i skrótów

Słowniczek pojęć 

Wstęp 

1. Przyszłość miejskich systemów ciepłowniczych 

2. Zapotrzebowanie a zużycie ciepła 


3. Magazynowanie ciepła w MSC 
3.1. Czas magazynowania 
3.2. Wykorzystanie ciepła jawnego  
3.3. Wykorzystanie ciepła utajonego 
3.4. Wykorzystanie ciepła przemian chemicznych 
3.5. Aktywne, centralne magazynowanie ciepła 
3.6. Aktywne rozproszone magazynowanie ciepła 
3.7. Pasywne magazynowanie ciepła 

4. Obecne metody doboru magazynów 
4.1. Metody doboru wodnych, centralnych magazynów ciepła 
4.2. Metody doboru akumulatorów ciepła PCM
4.2.1. Dobór rodzaju PCM 
4.2.2. PCM pochodzenia organicznego 
4.2.3. PCM pochodzenia nieorganicznego 
4.2.4. PCM eutektyczne 

5. Podsumowanie stanu wiedzy 

6. Teza, cele i zakres pracy 

7. Obiekt analizy 


8. Metodyka 
Etap I – metodyka określania teoretycznego potencjału magazynowania ciepła 
Etap II – metodyka wyboru PCM 
Etap III – metodyka określania technicznego potencjału magazynowania ciepła i metodyka doboru ZAC 
Etap IV – metodyka określania efektów zastosowania ZAC 

9. Metoda doboru ZAC do pracy w układzie rozproszonym w celu poprawy efektywności MSC 
9.1. Określenie danych wejściowych 
9.2. Etap I – teoretyczny potencjał magazynowania ciepła  
9.3. Etap II – wybór PCM 
9.4. Etap III – techniczny potencjał magazynowania ciepła i dobór ZAC 
9.5. Etap IV – wpływ ZAC na temperaturę powrotu oraz sprawność systemu 

10. Dobór ZAC dla wybranego węzła ciepłowniczego 
10.1. Określenie danych wejściowych – obiekt analizy 
10.2. Etap I – teoretyczny potencjał magazynowania ciepła 
10.3. Etap II – wybór PCM 
10.4. Etap III – techniczny potencjał magazynowania ciepła i dobór ZAC 
10.5. Etap IV – wpływ ZAC na temperaturę powrotu oraz sprawność systemu 

11. Analiza wyników 

12. Podsumowanie i wnioski końcowe


Literatura 

Streszczenie 

Abstract 

ZAŁĄCZNIKI  

Wykaz rysunków 

Wykaz tabel