okładka książki
55,55 zł
Dział: Mechanika
Autor
Jerzy Nawrocki, Jacek Słania, Kwiryn Wojsyk, Grzegorz Golański
Monografia, Wyd. I, kolor, 130 s., 2020 r.
e-ISBN
978-83-7193-756-9
ISBN
978-83-7193-756-9
Spis treści

1 WSTĘP

2 NIEZGODNOŚCI SPAWALNICZE I ICH WPŁYW NA WYTRZYMAŁOŚĆ ZŁĄCZY SPAWANYCH

3 WPROWADZENIE DO METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

3.1 ZASADY DYSKRETYZACJI
3.1.1 Warunki brzegowe
3.1.2 Zasady doboru elementu skończonego
3.2 KONCENTRACJA NAPRĘŻENIA
3.3 OSOBLIWOŚCI NAPRĘŻENIA A ZASADA DE SAINT – VENANTA
3.4 PODSTAWOWE RÓWNANIA ROZWIĄZYWANE W SYMULACJI 
3.5 PRZYKŁAD UŻYCIA METODY MES W OBLICZENIACH STATYCZNYCH
3.5.1 Podział obiektu na elementy skończone
3.5.2 Ogólny opis metody rozwiązania
3.5.3 Budowa równań dla pojedynczego elementu
3.5.4 Połączenie elementów skończonych i równań w obiekt wejściowy
3.5.5 Zastosowanie obciążeń oraz warunków brzegowych
3.5.6 Rozwiązanie układu równań

4 PODSUMOWANIE PRZEGLĄDU LITERATURY DOTYCZĄCEJ OMAWIANEGO ZAGADNIENIA

5 ZAKRES OPRACOWANIA 


6 METODYKA BADAŃ
6.1 WALIDACJA SYMULACJI
6.2 KOMBINACJE OBCIĄŻEŃ STATYCZNYCH
6.3 KOMBINACJE OBCIĄŻEŃ ZMĘCZENIOWYCH
6.4 ELEMENTY MECHANIKI PĘKANIA 
6.5 WERYFIKACJA PROGRAMU ZA POMOCĄ ROZWIĄZANIA ZAGADNIENIA PĘKANIA

7 BADANIE ZŁĄCZY
7.1.1 Statyczna próba rozciągania materiału rodzimego i dodatkowego
7.1.2 Wykonanie spawanych złączy próbnych z niezgodnościami
7.1.3 Statyczna próba rozciągania złączy spawanych
7.1.4 Metalograficzne badania mikroskopowe
7.1.5 Metalograficzne badania makroskopowe

8 SYMULACJE
8.1 ODWZOROWANIE SWC SPOINY W SYMULACJACH MES
8.2 SYMULACJA NIEZGODNOŚCI GRUPY 100 – PĘKNIĘCIA
8.2.1 Badanie istnienia osobliwości naprężenia
8.2.2 Omówienie wyników symulacji
8.2.3 Zastosowanie mechaniki pękania w ocenie niezgodności
8.2.4 Współczynnik KI w niezgodności pęknięć
8.2.5 Analiza zmęczeniowa niezgodności nr 1014 i 617
8.2.6 Przykład nr 2: wyznaczenie wytrzymałości zmęczeniowej
8.2.7 Koncepcja wady równoważnej w aspekcie niezgodności nr 1014
8.2.8 Ocena zapisów normy Eurokod EN 1993 w świetle symulacji
8.3 SYMULACJA NIEZGODNOŚCI 2011 – POROWATOŚĆ
8.3.1 Badanie istnienia osobliwości naprężenia
8.3.2 Omówienie wyników symulacji 
8.3.3 Zastosowanie mechaniki pękania w ocenie niezgodności nr 2011
8.3.4 Symulacje zmęczeniowe w ocenie niezgodności nr 2011
8.4 SYMULACJA NIEZGODNOŚCI NR 2013 – GRUPA POROWATOŚCI
8.5 SYMULACJA NIEZGODNOŚCI 4011 – PRZYKLEJENIE
8.5.1 Badanie istnienia osobliwości naprężenia
8.5.2 Omówienie wyników symulacji 
8.5.3 Wyznaczenie współczynników KI niezgodności nr 4011
8.5.4 Analiza zmęczeniowa niezgodności nr 4011
8.6 SYMULACJA NIEZGODNOŚCI NR 4021 – BRAK PRZETOPU
8.6.1 Badanie istnienia osobliwości naprężenia
8.6.2 Omówienie wyników symulacji
8.6.3 Analiza zmęczeniowa
8.7 ANALIZA WPŁYWU NIEZGODNOŚCI NA CZĘSTOTLIWOŚĆ DRGAŃ WŁASNYCH

9 WNIOSKI

10 PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE SYMULACJI
10.1 PRZYPADEK NR 1 – ANALIZA NIEZGODNOŚCI 507
10.1.1 Symulacja naprężenia w złączu
10.1.2 Wyniki symulacji
10.2 PRZYPADEK NR 2 – ANALIZA PĘKNIĘCIA ZŁĄCZA
10.2.1 Symulacja MES złącza
10.2.2 Kombinacja obciążenia
10.2.3 Wyniki symulacji
10.2.4 Wnioski
10.3 PRZYKŁAD 3 – UTRATA ZAPASU BEZPIECZEŃSTWA ŚCIANY SZCZELNEJ
WSKUTEK OBECNOŚCI NIEZGODNOŚCI SPAWALNICZYCH 
10.3.1 Badania mikroskopowe
10.3.2 Symulacja MES

ZAKOŃCZENIE

LITERATURA

STRESZCZENIE

SUMMARY