okładka książki
Nowość!
37,05 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Aleksander Pabian
Monografia, Wyd. I, 236 s., 2021 r.
e-ISBN
978-83-7193-768-2
ISBN
978-83-7193-767-5
Spis treści

Wstęp 

Rozdział 1
Innowacja jako podstawa działań przedsiębiorczych we współczesnych przedsiębiorstwach komercyjnych 

1.1. Eksplikacja pojęcia „innowacja” 
1.2. Źródła innowacji 
1.3. Rodzaje innowacji

1.4. Cele aktywności przedsiębiorstw komercyjnych tworzących innowacje 
1.5. Proces generowania innowacji w przedsiębiorstwach komercyjnych

Rozdział 2
Innowacje w strategicznej orientacji przedsiębiorstw komercyjnych

2.1. Zarządzanie innowacjami z perspektywy funkcji kierowniczych 
2.2. Interesariusze przedsiębiorstwa innowacyjnego 
2.3. Innowacyjne strategie a strategie innowacji
2.4. Tworzenie i wdrażanie strategii innowacji 
2.5. Marketingowe aspekty zarządzania innowacjami 
2.6. Kulturowe i organizacyjne uwarunkowania innowacyjności 

Rozdział 3
Otoczenie społeczne a innowacyjność przedsiębiorstw komercyjnych

3.1. Innowacje społeczne przedsiębiorstw komercyjnych jako szczególny rodzaj działalności twórczej 
3.2. Innowacje społeczne w koncepcjach zrównoważonego rozwoju i corporate social responsibility 
3.3. Zagrożenia społeczne i ekologiczne jako przesłanka tworzenia innowacji społecznych 
3.4. Znaczenie innowacji społecznych dla przedsiębiorstw komercyjnych i otoczenia 
3.5. Doświadczenia przedsiębiorstw komercyjnych województwa śląskiego w tworzeniu i wdrażaniu innowacji społecznych

Rozdział 4
Plan badań własnych dotyczących innowacyjności społecznej przedsiębiorstw komercyjnych 

4.1. Kierunki badań własnych wraz z uzasadnieniem
4.2. Badanie preliminarne
4.3. Cel, problem badawczy i tezy pracy
4.4. Metodologia badań własnych
4.5. Charakterystyka obszaru badań 
4.6. Dobór i charakterystyka respondentów oraz badania pilotażowe

Rozdział 5
Wyniki badań empirycznych

5.1. Problemy społeczne województwa śląskiego i udział przedsiębiorstw komercyjnych w ich rozwiązywaniu w opinii respondentów
5.2. Wpływ innowacji społecznych na efekty działalności i wizerunek przedsiębiorstw komercyjnych 
5.3. Autorski model zarządzania działalnością społeczną w przedsiębiorstwach komercyjnych 
5.4. Weryfikacja hipotez, wnioski końcowe oraz kierunki dalszych badań 

Zakończenie

Bibliografia 

Spis tabel 

Spis rysunków

Spis fotografii