okładka książki
Nowość!
20,36 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Jolanta Chluska
E-book, Wyd. IV, 217 s., 2021 r.
e-ISBN
978-83-7193-782-8
Spis treści

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1
ISTOTA I ZNACZENIE RACHUNKOWOŚCI

1.1. Rachunkowość jako element systemu informacyjnego przedsiębiorstwa
1.1.1. Pojęcie i cechy rachunkowości
1.1.2. Struktura i funkcje rachunkowości w przedsiębiorstwie
1.2. Przedmiot i zadania rachunkowości
1.3. Zasady rachunkowości
1.4. Źródła prawa rachunkowości
1.4.1. Ustawa o rachunkowości jako źródło prawa
1.4.2. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i inne źródła prawa
w rachunkowości
Pytania kontrolne
Pytania testowe

ROZDZIAŁ 2
BILANS PODMIOTU GOSPODARCZEGO

2.1. Pojęcie i struktura środków gospodarczych przedsiębiorstwa
2.1.1. Aktywa trwałe
2.1.2. Aktywa obrotowe
2.2. Źródła finansowania środków gospodarczych
2.2.1. Kapitał (fundusz) własny
2.2.2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
2.3. Bilans – pojęcie i struktura
2.4. Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans
2.4.1. Grupy operacji bilansowych
2.4.2. Operacje wynikowe
2.5. Dokumentacja operacji gospodarczych
2.5.1. Charakterystyka dowodów księgowych
2.5.2. Rodzaje dowodów księgowych
2.5.3. Opracowanie i przygotowanie dowodów księgowych do księgowania
Pytania kontrolne
Zadania

ROZDZIAŁ 3
ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT KSIĘGOWYCH

3.1. Pojęcie konta i jego znaczenie w ewidencji operacji gospodarczych
3.1.1. Istota konta
3.1.2. Funkcjonowanie kont
3.2. Charakterystyka funkcjonowania kont bilansowych
3.2.1. Konta aktywów i pasywów
3.2.2. Konta aktywno-pasywne
3.2.3. Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych
3.3. Podzielność kont
3.3.1. Podział pionowy kont
3.3.2. Podział poziomy kont
3.3.3. Łączenie kont
3.4. Poprawa błędów księgowych
3.4.1. Rodzaje błędów księgowych
3.4.2. Sposoby poprawy błędów księgowych
Pytania kontrolne
Zadania

ROZDZIAŁ 4
OPERACJE WYNIKOWE I ICH EWIDENCJA

4.1. Charakterystyka operacji wynikowych
4.1.1. Koszty działalności przedsiębiorstwa
4.1.2. Przychody w działalności gospodarczej
4.2. Funkcjonowanie kont wynikowych
4.3. Księgowe ujęcie kosztów i przychodów
4.3.1. Ewidencja kosztów według rodzajów
4.3.2. Ewidencja kosztów według miejsc ich powstawania
4.3.3. Ewidencja kosztów w wariancie rozwiniętym
4.3.4. Ewidencja przychodów
4.4. Istota i ustalanie wyniku finansowego
4.4.1. Pojęcie wyniku finansowego
4.4.2. Księgowe ustalanie wyniku finansowego
4.4.3. Rachunek zysków i strat
Pytania kontrolne
Zadania

ROZDZIAŁ 5
EWIDENCJA PODSTAWOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH

5.1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
5.1.1. Środki trwałe – identyfikacja, ewidencja, wycena
5.1.2. Wartości niematerialne i prawne – identyfikacja, ewidencja, wycena
5.2. Środki pieniężne jako aktywa obrotowe
5.2.1. Zasady obrotu środkami pieniężnymi
5.2.2. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach w rachunkowości podmiotów
5.2.3. Inne środki pieniężne
5.3. Materiały i towary w rachunkowości
5.3.1. Charakterystyka i wycena materiałów
5.3.2. Ewidencja zakupu i rozchodów materiałów
5.3.3. Towary w rachunkowości podmiotów gospodarczych
5.4. Księgowe ujęcie rozrachunków
5.4.1. Istota i rodzaje rozrachunków
5.4.2. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami
5.4.3. Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń
5.4.4. Rozrachunki publicznoprawne
5.4.5. Pozostałe rozrachunki
5.5. Ewidencja kapitału własnego
Pytania kontrolne
Zadania

ROZDZIAŁ 6
ZAKŁADOWE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

6.1. Polityka (zasady) rachunkowości
6.1.1. Pojęcie polityki rachunkowości
6.1.2. Dokumentacja przyjętych zasad rachunkowości
6.1.3. Podstawowe zasady wyceny aktywów i pasywów
6.1.4. Zakładowy plan kont
6.1.5. Elementy ksiąg rachunkowych
6.2. Techniki rachunkowości
6.3. Inwentaryzacja
6.3.1. Pojęcie i znaczenie inwentaryzacji
6.3.2. Terminy inwentaryzacji
6.3.3. Zasady inwentaryzacji
6.3.4. Różnice inwentaryzacyjne i ich rozliczenie
6.4. Sprawozdawczość finansowa
6.4.1. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego
6.4.2. Elementy sprawozdania finansowego
6.4.3. Badanie, zatwierdzanie i publikowanie sprawozdania finansowego
Pytania kontrolne
Pytania testowe
Zadania

Odpowiedzi do zadań i pytań testowych

Spis tabel

Spis rysunków

Literatura

ZAŁĄCZNIK NR 1
Wykaz kont księgi głównej

ZAŁĄCZNIK NR 2
Wybrane fragmenty Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości