okładka książki
Nowość!
20,49 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Marta Szczepańczyk
E-book, Wyd. I, 275 s., 2021 r.
e-ISBN
978-83-7193-790-3
Spis treści

Wstęp

Rozdział 1
EWOLUCJA PROCESU ZARZĄDZANIA W SEKTORZE PUBLICZNYM

1.1. Miejsce i zakres zarządzania publicznego na gruncie nauk o zarządzaniu
1.2. Przegląd modeli zarządzania publicznego
1.3. Kluczowe kierunki rozwoju zarządzania publicznego

Rozdział 2
KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO W ASPEKCIE PROCESÓW BUDŻETOWANIA

2.1. Pojęcie budżetu i budżetowania
2.2. Systematyka metod budżetowania
2.3. Instrumentarium stosowane w ramach budżetowania w jednostkach samorządu terytorialnego

Rozdział 3
ROLA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

3.1. Istota zarządzania strategicznego w sektorze publicznym
3.2. Uwarunkowania strategii rozwoju lokalnego w aspekcie procesów budżetowania
3.3. Instrumenty stosowane w procesie zarządzania strategicznego w samorządach lokalnych

Rozdział 4
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W SEKTORZE PUBLICZNYM W ŚWIETLE ROZWIĄZAŃ WDRAŻANYCH PRZEZ MIASTA NA PRAWACH POWIATU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

4.1. Metodyka badań własnych
4.2. Instrumenty publicznego zarządzania strategicznego stosowane w miastach na prawach powiatu województwa śląskiego
4.3. Implementacja rozwiązań publicznego zarządzania strategicznego miast na prawach powiatu województwa śląskiego
4.4. Wielokryterialna ocena kondycji finansowej miast na prawach powiatu województwa śląskiego w kontekście procesów budżetowania

Rozdział 5
WERYFIKACJA PROCESÓW BUDŻETOWANIA W ZARZĄDZANIU STRATEGICZNYM MIAST NA PRAWACH POWIATU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

5.1. Modele logitowe jako narzędzie analizy kondycji ekonomicznej miast na prawach powiatu województwa śląskiego
5.2. Analiza zależności pomiędzy elementami procesów budżetowania a elementami zarządzania strategicznego w miastach na prawach powiatu województwa śląskiego
5.3. Benchmarking jako narzędzie weryfikacji procesów budżetowania i zarządzania strategicznego w miastach na prawach powiatu województwa śląskiego

Podsumowanie

Literatura

Summary

Spis rysunków

Spis tabel Aneks