okładka książki
Nowość!
33,86 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Bogna Konodyba-Rorat
Monografia, Wyd. I, 192 s., 2021 r.
e-ISBN
978-83-7193-813-9
ISBN
978-83-7193-812-2
Spis treści

Wstęp

Rozdział 1
Praca jako sposób na zaspokojenie niezbędnych potrzeb człowieka i źródło zagrożeń jego życia i zdrowia

1.1. Praca w życiu człowieka
1.2. Praca jako system „człowiek – obiekt techniczny – otoczenie”
1.3. Zmiany zachodzące w charakterze pracy i ich skutki
1.4. Bezpieczeństwo pracy jako dobro niepodlegające prawom rynku
1.5. Równowaga między pracą a życiem pozazawodowym (Work-Life Balance – W-LB)

Rozdział 2
Zagrożenia człowieka w pracy

2.1. Pojęcie i definicje zagrożeń – ich podział i klasyfikacja
2.2. Czynniki materialnego środowiska pracy
2.3. Zagrożenia osobowe – organizacja pracy
2.4. Zachowania osobowe – czynnik ludzki
2.4.1. Zagrożenia człowieka w pracy
2.4.2. Błędy popełniane przez człowieka
2.4.3. Niezawodność człowieka w pracy
2.4.4. Rytmy biologiczne człowieka
2.5. Zagrożenia osobowe – społeczne środowisko pracy
2.6. Człowiek a kultura organizacji i bezpieczeństwa pracy
2.7. Metody identyfikacji zagrożeń i oceny stanu bezpieczeństwa pracy

Rozdział 3
Skutki zagrożeń występujących w procesach pracy

3.1. Wypadki przy pracy – zagrożenia życia
3.2. Zagrożenia zdrowia – choroby zawodowe
3.3. Świadczenia przysługujące pracownikowi z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
3.4. Ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy
3.4.1. Ogólne koszty bezpieczeństwa pracy
3.4.2. Koszty wypadków przy pracy
3.4.3. Koszty profilaktyki i prewencji wypadkowej
3.4.4. Ekonomiczne stymulatory poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy

Rozdział 4
Miejsce bezpieczeństwa i higieny pracy w wybranych koncepcjach zarządzania przedsiębiorstwem

4.1. Koncepcja zrównoważonego rozwoju – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
4.2. Zarządzanie zmianą
4.3. Zarządzanie zasobami niematerialnymi
4.3.1. Zarządzanie wiedzą
4.3.2. Zarządzanie kapitałem intelektualnym
4.4. Tradycyjne i systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
4.4.1. Tradycyjne zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
4.4.2. Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
4.4.3. Szczególna rola ryzyka w zarządzaniu bezpieczeństwem – niektóre przyczyny niepowodzeń

 Rozdział 5
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie w dobie pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2

5.1. Koronawirus z medycznego punktu widzenia
5.2. Prawa i obowiązki stron stosunku pracy w czasie pandemii COVID-19
5.2.1. Prawa i obowiązki pracodawców
5.2.2. Prawa i obowiązki pracowników
5.3. Środki ochrony indywidualnej w przedsiębiorstwie w dobie pandemii COVID-19
5.4. Praca zdalna jako środek ochrony zbiorowej w przedsiębiorstwie
5.5. Popularyzacja bezpieczeństwa i higieny pracy w czasach pandemii COVID-19
5.5.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w czasach pandemii COVID-19 na przykładzie wybranej firmy przemysłu lotniczego w Polsce – case study

Podsumowanie

Bibliografia

Streszczenie

Abstract