okładka książki
Nowość!
13,82 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Katarzyna Olejniczak-Szuster
E-book, Wyd. I, 150 s., 2021 r.
e-ISBN
978-83-7193-838-2
Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział 1
Przedsiębiorca i jego rola w gospodarce

1.1. Przedsiębiorca jako adresat społecznej odpowiedzialności biznesu
1.2. Pojęcie przedsiębiorcy w ustawodawstwie polskim
1.3. Odpowiedzialność jako istotna cecha przedsiębiorczych działań

Rozdział 2
Rozwój prospołecznej działalności współczesnego przedsiębiorcy

2.1. Powstanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
2.2. Początki współczesnej roli odpowiedzialności przedsiębiorcy
2.3. Postulaty odpowiedzialności przedsiębiorcy w XXI wieku

Rozdział 3
Kształtowanie działań CSR przez współczesnego przedsiębiorcę

3.1. Pojęcie i teorie społecznej odpowiedzialności
3.2. Modelowe ujęcie działań przedsiębiorcy społecznie odpowiedzialnego
3.3. Strategie i motywy odpowiedzialności społecznej przedsiębiorcy

Rozdział 4
Prospołeczna działalność przedsiębiorcy w dobie pandemii COVID-19

4.1. Pandemia COVID-19
4.2. Działania przedsiębiorcze w dobie pandemii COVID-19
4.3. Znaczenie działań CSR w dobie pandemii COVID-19

Rozdział 5
Wpływ pandemii COVID-19 na prospołeczną działalność przedsiębiorcy – analiza empiryczna

5.1. Metodyka postępowania badawczego
5.1.1. Identyfikacja podmiotów badań
5.2. Wyniki badań empirycznych
5.2.1. Wpływ pandemii COVID-19 na działalność przedsiębiorcy
5.2.2. Przedsiębiorca społecznie odpowiedzialny w dobie pandemii COVID-19
5.3. Synteza wyników badań: weryfikacja hipotez, model przedsiębiorcy
społecznie odpowiedzialnego

Podsumowanie

Literatura

Spis tabel

Spis rysunków

Kwestionariusz ankiety