okładka książki
Nowość!
53,29 zł
Dział: Nauki o Zarządzaniu
Autor
Paula Bajdor
Monografia, Wyd. I, kolor, 279 s., 2021 r.
e-ISBN
978-83-7193-841-2
ISBN
978-83-7193-839-9
Spis treści

Wstęp

Rozdział 1
U podstaw zrównoważonego przedsiębiorstwa

1.1. Najważniejsze paradygmaty zarządzania przedsiębiorstwami
1.2. Ewolucja koncepcji zrównoważonego rozwoju
1.3. Modele zrównoważonego przedsiębiorstwa
1.4. Miejsce przedsiębiorczości i innowacji w obszarze nauk
o zarządzaniu z perspektywy zrównoważonego rozwoju

Rozdział 2
Teoretyczne podstawy zrównoważonej przedsiębiorczości

2.1. Analiza ilościowa publikacji naukowych z obszaru
zrównoważonej przedsiębiorczości
2.2. Istota zrównoważonej przedsiębiorczości
2.3. Geneza i ujęcie definicyjne zrównoważonej przedsiębiorczości
2.4. Modele zrównoważonej przedsiębiorczości
2.5. Narzędzia wdrażania zrównoważonej przedsiębiorczości
we współczesnym przedsiębiorstwie

Rozdział 3
Podstawy metodyczne przeprowadzonych badań

3.1. Cele badawcze
3.2. Określenie przedmiotu badań
3.3. Założenia i ograniczenia badawcze
3.4. Model badawczy
3.5. Hipotezy badawcze
3.6. Zastosowane narzędzia badawcze
3.7. Przyjęta procedura badawcza

Rozdział 4
Zrównoważona przedsiębiorczość przedsiębiorstw MŚP w Polsce – badania empiryczne

4.1. Charakterystyka motywów prowadzenia działalności gospodarczej
4.2. Zależności między celami zrównoważonej przedsiębiorczości
a podejmowanymi działaniami
4.3. Ocena istotności relacji zachodzących pomiędzy celami
zrównoważonej przedsiębiorczości a wybranymi działaniami
4.4. Ocena istotności różnic pomiędzy wybranymi kategoriami
działań przedsiębiorstwa a długością działania na rynku
4.5. Identyfikacja czynników zrównoważonej przedsiębiorczości w przedsiębiorstwach
4.6. Identyfikacja współzależności między czynnikami
wpływającymi na realizację celów zrównoważonej przedsiębiorczości

Rozdział 5
Model zrównoważonej przedsiębiorczości

5.1. Założenia modelu ZP
5.2. Charakterystyka modelu ZP
5.3. Ograniczenia modelu ZP
5.4. Warunki wdrożenia modelu ZP
5.5. Wnioski

Zakończenie

Literatura

Spis tabel

Spis rysunków

Załącznik – kwestionariusz ankietowy