okładka książki
Nowość!
148,24 zł
Dział: Inżynieria Środowiska
Autor
Agata Rosińska, Beata Karwowska, Magdalena Madeła (red.)
Monografia, Wyd. I, kolor, 335 s., 2022 r.
e-ISBN
978-83-7193-901-3
ISBN
978-83-7193-900-6
Spis treści

Rozdział 1.
Wpływ dezintegracji ultradźwiękowej oraz środków chemicznych na podatność przefermentowanych osadów ściekowych na odwadnianie
Beata BIEŃ, Paweł CIERPIAŁ

Rozdział 2.
Ocena wód i osadów dennych zbiorników rekreacyjnych na terenie miasta Częstochowa
Lidia DĄBROWSKA, Elżbieta SPERCZYŃSKA

Rozdział 3.
Zanieczyszczenie środowiska naturalnego przez farmaceutyki i ich metabolity
Klaudia CAŁUS-MAKOWSKA

Rozdział 4.
Grzyby białej zgnilizny w rozkładzie wybranych wyłaniających się zanieczyszczeń w ściekach
Krzysztof FIJAŁKOWSKI, Natalia LITKOWICZ

Rozdział 5.
Technologie uszlachetniania biogazu do biometanu – przegląd literaturowy
Anna GROSSER, Anna JASIŃSKA, German SMETANA

Rozdział 6.
Odzysk surowców z odpadów organicznych poprzez fermentację suchą
Anna GROSSER

Rozdział 7.
Strategie transformacji termicznej odpadów biodegradowalnych
Szymon HOFFMAN, Rafał JASIŃSKI

Rozdział 8.
Wpływ ekstrakcji roztworem EDTA na biodostępność i mobilność metali w glebie
Beata KARWOWSKA

Rozdział 9
Mikroplastik w środowisku – jego pochodzenie, klasyfikacja, drogi migracji i wpływ na organizmy
Marek KLIMASZ, Anna GROBELAK

Rozdział 10.
Respiracja gleb na zielonych terenach miejskich Częstochowy – badania wstępne
Iwona KUPICH, Karolina WARELIŚ

Rozdział 11.
Bioodpady jako biosorbenty w ujęciu gospodarki cyrkulacyjnej
Magdalena MADEŁA

Rozdział 12.
Procesy biorafineryjne w oczyszczalniach ścieków
Ewa NECZAJ

Rozdział 13.
Metabolity wtórne – znaczenie w środowisku przyrodniczym i gospodarce człowieka
Dorota NOWAK

Rozdział 14.
Współczesne zastosowanie mikroalg w biotechnologii, inżynierii środowiska i przemyśle
Łukasz PASOŃ

Rozdział 15.
Europejskie trendy w recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych
Gabriela POZNAŃSKA, Beata JABŁOŃSKA

Rozdział 16.
Perfluorowane związki chemiczne w środowisku wodno-ściekowym
Agata ROSIŃSKA, Anna GROBELAK

Rozdział 17.
Studium przypadku remediacji środowiska gruntowo-wodnego w technologii in situ
Wojciech RYBAK, Anna GROBELAK

Rozdział 18.
Rozwiązania rekultywacji zdegradowanych terenów pokopalnianych
Ewa SIEDLECKA, Aneta CIEŚLAK

Rozdział 19.
Odpady azbestowe w Polsce – stan aktualny i perspektywy zagospodarowania
Jolanta SOBIK-SZOŁTYSEK

Rozdział 20.
Usuwanie i odzysk fosforu z cieczy osadowych
Elżbieta SPERCZYŃSKA

Rozdział 21.
Wykorzystanie roślin jako bioindykatorów środowiska glebowego
Ewa STAŃCZYK-MAZANEK, Elżbieta SPERCZYŃSKA

Rozdział 22.
Detekcja oraz badanie koinfekcji wybranych patogenów odkleszczowych z zastosowaniem technik molekularnych
Aleksandra WYPART-PAWUL, Anna GROBELAK

Rozdział 23.
Zmiany form chemicznych metali ciężkich w osadach ściekowych po procesie ekstrakcji roztworem kwasu cytrynowego
Beata KARWOWSKA