okładka książki
Nowość!
83,81 zł
Dział: Inżynieria Środowiska
Autor
Paweł Mirek
Monografia, Wyd. I, kolor, 202 s., 2023 r.
ISBN
978-83-7193-939-6
Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział 1
Wymagania ogólne dotyczące wyboru lokalizacji dla elektrowni jądrowych 

Rozdział 2
Międzynarodowy konsensus w sprawie wymagań stawianych lokalizacji elektrowni jądrowych 


Rozdział 3
Procedura wyboru terenu oraz zakres badań terenowych pod lokalizację elektrowni jądrowej 

3.1. Rekomendacje ogólne dla procesu wyboru miejsca lokalizacji elektrowni jądrowej 
3.2. Kryteria wyboru lokalizacji elektrowni jądrowej
3.3. Klasyfikacja kryteriów wyboru lokalizacji elektrowni jądrowej
3.3.1. Kryteria związane z bezpieczeństwem
3.3.2. Kryteria dotyczące bezpieczeństwa jądrowego
3.3.3. Kryteria niezwiązane z bezpieczeństwem jądrowym
3.3.4. Przykładowe kryteria kwalifikacyjne brane pod uwagę w procesie wyboru lokalizacji elektrowni jądrowej 
3.4. Identyfikacja danych niezbędnych na różnych etapach procesu wyboru lokalizacji elektrowni jądrowej 
3.4.1. Baza danych geologicznych i hydrogeologicznych
3.4.2. Baza danych sejsmologicznych
3.4.3. Baza danych dotyczących przemieszczeń tektonicznych w obrębie uskoku 
3.4.4. Baza danych wulkanologicznych
3.4.5. Baza danych o zagrożeniach geotechnicznych
3.4.6. Baza danych dotyczących powodzi w strefie przybrzeżnej, w tym tsunami 
3.4.7. Baza danych dotyczących powodzi spowodowanych przez rzeki 
3.4.8. Baza danych dotyczących ekstremalnych zjawisk meteorologicznych 
3.4.9. Baza danych dotyczących zdarzeń wywołanych przez człowieka 
3.4.10. Baza danych na temat ludności, użytkowania gruntów, zużycia wody i wpływu na środowisko 

Rozdział 4
Zagrożenia sejsmiczne istotne dla wyboru lokalizacji elektrowni jądrowej 

4.1. Budowa geologicznych, geofizycznych, geotechnicznych oraz sejsmologicznych baz danych dla procesu oceny zagrożenia sejsmicznego
4.2. Opracowanie modeli źródeł sejsmicznych
4.3. Metody oceny wibracyjnego ruchu gruntu
4.4. Analiza zagrożenia wibracyjnym ruchem gruntu
4.4.1. Analiza probabilistyczna zagrożenia sejsmicznego
4.4.2. Analiza deterministyczna zagrożenia sejsmicznego
4.4.3. Analiza reakcji miejsca usytuowania elektrowni jądrowej
4.5. Określenie możliwości przemieszczenia aktywnego uskoku w miejscu lokalizacji elektrowni jądrowej 

Rozdział 5
Zagrożenia wulkaniczne istotne dla wyboru lokalizacji elektrowni jądrowej 

5.1. Zjawiska wulkaniczne i ich wpływ na instalacje jądrowe
5.2. Sposoby oceny zagrożenia wulkanicznego
5.3. Zalecenia ogólne dotyczące procedury oceny zagrożenia wulkanicznego dla miejsca lokalizacji elektrowni jądrowej

Rozdział 6
Ocena lokalizacji elektrowni jądrowej pod kątem rozproszenia materiału promieniotwórczego w powietrzu i wodzie z uwzględnieniem rozmieszczenia ludności

6.1. Transport i dyfuzja zanieczyszczeń odprowadzonych do atmosfery
6.2. Transport i dyfuzja zanieczyszczeń odprowadzonych do hydrosfery
6.3. Wykorzystanie gruntu i wody w rejonie lokalizacji elektrowni jądrowej 
6.4. Rozmieszczenie ludności
Wymagania ogólne dotyczące wyboru lokalizacji dla elektrowni jądrowych

Rozdział 7
Zagrożenia meteorologiczne i hydrologiczne istotne dla wyboru lokalizacji elektrowni jądrowej 

7.1. Ocena typowych zagrożeń meteorologicznych
7.2. Ocena zagrożeń wynikających z rzadkich zjawisk meteorologicznych
7.3. Ocena zagrożeń wynikających z innych zjawisk meteorologicznych
7.4. Przykładowe kryteria do określania podstawowych parametrów projektowych dla zmiennych meteorologicznych
7.5. Ocena zagrożeń hydrologicznych
7.6. Zdarzenia ekstremalne wynikające z opadów
7.7. Powodzie spowodowane nagłym uwolnieniem zmagazynowanej wody
7.8. Gwałtowne fale przypływu oraz fale wywołane mechanicznie
7.9. Wysoki poziom wód gruntowych

Rozdział 8
Ogólne zalecenia dotyczące gromadzenia informacji bazodanowych na temat zagrożeń meteorologicznych i hydrologicznych istotnych dla wyboru lokalizacji elektrowni jądrowej

8.1. Dane meteorologiczne
8.2. Dane hydrologiczne
8.3. Dane geofizyczne, geologiczne i sejsmologiczne
8.4. Dane topograficzne i batymetryczne
8.5. Dane dotyczące działalności antropogenicznej

Rozdział 9
Aspekty geotechniczne oceny terenu pod lokalizację elektrowni jądrowej 

9.1. Etap wyboru miejsca lokalizacji
9.2. Etap weryfikacji
9.3. Etap potwierdzenia
9.4. Etap przedeksploatacyjny
9.5. Etap eksploatacji
9.6. Źródła danych
9.6.1. Dokumenty aktualne i historyczne
9.6.2. Badania in-situ
9.6.3. Badania laboratoryjne
9.7. Badania złożonych warunków podpowierzchniowych
9.7.1. Przewidywanie złożonych warunków podpowierzchniowych
9.7.2. Wykrywanie podpowierzchniowych pustek
9.7.3. Ocena i sposób traktowania złożonych warunków podpowierzchniowych 

Rozdział 10
Podsumowanie rekomendacji MAEA w zakresie lokalizacji obiektów jądrowych 


Rozdział 11
Krajowe regulacje prawne w zakresie oceny lokalizacji pod budowę elektrowni jądrowej 

11.1 Zawartość wstępnego i ostatecznego raportu lokalizacyjnego
11.1 Ocena w zakresie sejsmiki i tektoniki
11.3. Ocena w zakresie warunków geologiczno-inżynierskich
11.4. Ocena w zakresie warunków hydrogeologicznych
11.5. Ocena w zakresie hydrologii i meteorologii
11.6. Ocena w zakresie zdarzeń zewnętrznych spowodowanych działalnością człowieka 
11.7. Ocena w zakresie zdarzeń zewnętrznych spowodowanych działaniem sił przyrody 
11.8. Ocena w zakresie stężeń i sposobów rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń promieniotwórczych 
11.9. Ocena w zakresie gęstości zaludnienia oraz zagospodarowania terenu
11.10. Ocena w zakresie rozpoznania budowy geologicznej podłoża
11.11. Zasięg przeprowadzania oceny terenu pod lokalizację elektrowni jądrowej w zakresie rozpatrywanych czynników
11.12. Kryteria wykluczające dla terenu pod lokalizację elektrowni jądrowej 
11.13. Podsumowanie

Rozdział 12
Porównanie wymagań polskich z rekomendacjami MAEA w zakresie oceny lokalizacji pod budowę elektrowni jądrowej

12.1. Różnice w procedurze wyboru terenu pod lokalizację elektrowni jądrowej 
12.2. Różnice w zakresie niezbędnych badań lokalizacyjnych
12.3. Różnice w zakresie kryteriów uznaniowych i wykluczających
12.4. Podsumowanie

Rozdział 13
Zarys wymagań lokalizacyjnych dla reaktorów SMR

13.1. Zalety i wyzwania dla rozwoju reaktorów SMR
13.2. Stan rozwoju technologii SMR
13.3. Perspektywiczne wymagania lokalizacyjne dla elektrowni jądrowych budowanych na bazie małych rektorów modułowych

Podsumowanie

Literatura