Zasady recenzowania publikacji

Prace naukowe przeznaczone do opublikowania podlegają procedurom recenzowania. Bez recenzji mogą być publikowane prace
o charakterze informacyjnym, promocyjnym, streszczenia, książki okolicznościowe.

Niezależnie od rodzaju pracy zgłoszonej do wydania:

 1. Recenzja powinna być wykonana przez niezależnych recenzentów powołanych spośród pracowników naukowych jednostek niezatrudniających autora/redaktora pracy.
 2. Recenzentem powinien być specjalista z danej dyscypliny naukowej.
 3. Recenzja powinna oceniać: wybór tematu, warsztat i metodykę, znaczenie na tle dotychczasowego stanu badań, poprawność merytoryczną.
 4. Recenzja musi mieć formę pisemną i nie może stanowić jedynie opisu recenzowanej pracy, ale jej pogłębioną i uzasadnioną opinię.
 5. Recenzja powinna zawierać jasną i ostateczną konkluzję stwierdzającą, czy: pracę można wydać, wydanie pracy jest możliwe po wprowadzeniu poprawek, praca nie nadaje się do druku w przedstawionej formie.
 6. Recenzenta obowiązuje zasada poufności, nie może on konsultować treści swojej recenzji, a także jej upowszechniać.

Czynności związane z procesem recenzowania:

 1. Doboru recenzentów z danej dziedziny naukowej dokonuje właściwa Rada Dyscypliny Naukowej, w przypadku podręczników
  i skryptów dokonuje właściwa Rada Programowa.
 2.  Autor/redaktor pisemnie zwraca się do właściwej Rady Dyscypliny Naukowej/Rady Programowej, za pośrednictwem kierownika Rady Dyscypliny Naukowej/Rady Programowej, z prośbą o wyznaczenie recenzentów pracy. Autor/redaktor może zaproponować nazwiska recenzentów (w liczbie od 3 do 5, w uzasadnionych przypadkach liczba ta może ulec zmianie).
 3. Rada Dyscypliny Naukowej/Rada Programowa pisemnie informuje Wydawnictwo o ostatecznym wyborze recenzentów.
 4. Po wyborze recenzentów Zamawiający przesyła recenzentom pracę wraz z wymaganymi dokumentami.
 5. W przypadku prac pochodzących spoza Uczelni pracę wraz z dokumentami do recenzentów wysyła Wydawnictwo.
 6. W zależności od otrzymanych recenzji praca jest kierowana do autora/redaktora w celu ustosunkowania się do nich
  i wprowadzenia zmian (autorowi/redaktorowi przysługuje prawo nieuwzględnienia zastrzeżeń recenzentów, uzasadnienie
  musi być złożone na piśmie). W przypadku recenzji negatywnej po poprawie można wysłać pracę do ponownej recenzji.

 W zależności od rodzaju publikacji ustala się następującą wymaganą liczbę recenzji:

 1. monografia naukowa w postępowaniu o nadanie tytułu i stopnia naukowego – minimum dwie recenzje zewnętrzne;
 2. monografia, podręcznik akademicki, praca zbiorowa – minimum jedna recenzja zewnętrzna;
 3. skrypt – jedna recenzja;
 4. wydawnictwa ciągłe – minimum jedna recenzja.

Oryginały recenzji są przechowywane w Wydawnictwie.

Recenzent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji i obsługi procesu wydawniczego.
Informacje związane z ochroną dotyczącą przetwarzania i przepływu danych osobowych we wszystkich jednostkach
Politechniki Częstochowskiej zawiera Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.

Wszystkie zasady dotyczące recenzowania, wydawania prac, ich finansowania i rozpowszechniania reguluje
Regulamin organizacyjny działalności Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej
wprowadzony Zarządzeniem Rektora Politechniki Częstochowskiej Nr 95/2021 z dnia 05.03.2021.