Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej realizuje statutową działalność Uczelni w zakresie publikacji własnych, specjalizuje się w edytorstwie technicznej książki naukowej, spełniając wysokie wymagania i zapewniając europejskie standardy publikacjom naukowym. Wydawnictwo, jako jednostka ogólnouczelniana, zostało powołane zarządzeniem rektora w 1986 roku, a swoją działalność rozpoczęło 15 października tego roku. Od początku funkcjonowania nadzór merytoryczny nad pracą tej jednostki sprawuje prorektor ds. nauki.

Obecnie Wydawnictwo realizuje wszystkie etapy cyklu wydawniczego, począwszy od redakcji merytorycznej uprzednio zrecenzowanego tekstu poprzez adiustację techniczną, skład, formatowanie, korekty i druk wraz z oprawą introligatorską.

Do głównych zadań jednostki należy zaliczyć dokumentację nauki poprzez wydawanie monografii i rozpraw naukowych, materiałów konferencyjnych oraz periodyków o zasięgu międzynarodowym, a także obsługę dydaktyki szkoły w postaci skryptów, podręczników i pomocy dydaktycznych.

Coraz większego znaczenia w działalności Wydawnictwa nabiera właściwa promocja wydawanych książek poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju targach książki i eventach popularyzujących naukę i książkę naukową wśród potencjalnych studentów i pasjonatów nauki.  

W najnowszym Komunikacie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 22 lipca 2021 roku w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej znalazło się w gronie oficyn, w których za opublikowanie monografii przyznawanych jest 80 punktów.

 

1